Неделя, 16-ти юни 2024 г. | 02:38:32

Пресечки

Близо половин милион е предвиден за заплати на 8 души, управляващи водния цикъл на Добрич

По правило членовете на екипите се определят от кмета на общината.По правило членовете на екипите се определят от кмета на общината.Кои са лицата, включени в екипите за административно управление на  европроектите на община Добрич през втория програмен период и какви са възнагражденията на тези хора, поиска да научи Бележник. Оказа се, че това са основно общински чиновници – служители от дирекциите на кметството, счетоводители, секретарки, пиарка..., които би следвало да получават тези възнаграждения като допълнителни върху основната заплата... (Виж списъка по-долу).
Информацията, която ви предлагаме е получена след двумесечни перипетии и особена кореспонденция с община Добрич.
Тъй като става дума за управление на публични средства, първоначално направихме запитване чрез пресцентъра на кметството. Получихме непълен отговор, който съдържаше неясноти и поучения. Наложи се да изпратим второ запитване, но вече по Закона за достъп до обществена информация. Във второто питане поискахме поименен списък на лицата, включени в екипите за управление на проекти с финансиране от ЕС, справка за заложените и получени суми за възнагражденията на тези хора и информация за квалификацията им. А заради печалните случаи с община Добрич от първия програмен период, когато разкрихме, че озеленител отговарял за велоалеята в центъра на града, а чиновници съчинителствали туристически маршрути, пожелахме да научим колко от ползваните експерти са общински служители и колко и какви са привлечените външни за общината експерти. Оказа се, че присъствието на външни специалисти отново е изключение, а не правило. От получената справка е видно, че външни експерти са ползвани само в два проекта – за санирането и за реконструкция на сградата на Ветеринарната гимназия. А в проекта за ремонт на сградата на пожарната като координатори са включени и двама служители от РД ПБЗН – Добрич, които не получават възнаграждение.
Особено интересно е обаче, че кметството не желае да каже къде работят специалистите, които ще отговарят за водния цикъл, който е на обща стойност 115 млн. лева. Вместо да ни посочат дали лицата, администриращи проекта, са общински служители, или външни експерти, от общината са ни написали неясното: ЗВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ. След като съпоставихме списъка с имената на членовете на екипите и информацията в таблиците, установихме, че хората, които ще управляват водния цикъл, са основно служители на кметството в Добрич.
Пълният и подробен отговор на община Добрич, съдържащ конкретни данни за възнагражденията по всеки проект, можете да прочетете Тук!
От изпратената справка за възнагражденията на членовете на екипите пък разбираме, че един ръководител на проект взема средно между 2-3 и 7-8-9  хиляди лева, в зависимост от спецификата и времетраенето на проекта. Най-високи са възнагражденията за членовете на екипа, който ще администрира проекта за водния цикъл. Там предвиденият бюджет за възнаграждения в рамките на 36 месеца е 455 хиляди лева. Ето как е заложено да бъдат разпределени тези пари:  
Ръководител на проекта – 75 330 лв.
Координатор – 58 590 лв.
Експерт комуникация, информация и публичност – 46 035 лв.
Юрист на проекта – 37 665 лв.
ВиК инженер, направление пречистване – 58 590 лв.
ВиК инженер, направление ВиК – 58 590 лв.
Експерт счетоводство и финанси – 50 220 лв.
ВиК инженер, представител на асоциирания партньор – 35 573 лв.
Служител, отговарящ за съхранението на документацията – 34 407, 50 лв.


От справката разбрахме още, че има и проект, в който екипът не получава възнаграждение. Това е проектът "Осигуряване на топъл обяд". Там обаче основен бенефициент е АСП, а общината е само партньор в обществената трапезария.

По-долу предлагаме списък с имената на хората, които са включени в екипи за управление на проектите на община Добрич в периода от 2014-та до момента. Сред изброените 54-ма има и лица, които участват в повече от един проект. За да бъде справката по-пълна, сме приложили към повечето имена и обяснения за местоработата им. В списъка има няколко имена на служители, които работеха в общината по време на предната кметска управа.

1.    Антония Жечева – Общинска администрация
2.    Боряна Андреева – Общинска администрация
3.    Весела Димитрова – експерт "Обществени поръчки" в община Добрич
4.    Галя Миткова – началник отдел "Канцелария и административно обслужване" в община Добрич и пиар
5.    Геновева Друмева – бивш общински служител
6.    Даниела Божидарова – счетоводител
7.    Димитрина Стоянова – Общинска администрация
8.    Димитричка Ангелова –
9.    Димитър Маринов
10.  Дияна Димитрова
11.   Д-р Емилия Баева – зам. кмет Хуманитарни дейностив община Добрич
12.    Жанета Петрова
13.    Жулиета Василева – младежки медиатор, Общ. администрация
14.    Иванка Вълкова – ТРЗ в Дирекция "Хуманитарни дейности"
15.    Иванка Титова – бивш общински служител
16.    Ивелина Василева – Общинска администрация
17.    Ивелина Драганова – инженер технолог ХВП в ДСП
18.    Ивелина Никова – Общинска админстрация
19.    Инж. Апостол Георгиев – Общинска администрация
20.    Инж. Гроздан Илиев – главен експерт "Газификация, отопление, вентилация и климатизация" в отдел ИОС, дирекция УТИОС
21.    Инж. Даниела Сивкова – гл. експерт в дирекция ИРЕФ
22.    Инж. Дарин Димитров –  директор на РД ПБЗН
23.    Инж. Дарина Костадинова – експерт Програми и проекти
24.    Инж. Елена Анастасова – главен експерт, Дирекция УТИОС
25.    Инж. Мария Качанова - директор "Устройство на територията, инфраструктурата и околната среда"
26.    Инж. Станка Василева – главен експерт "Конструкции" в УТИОС
27.    Инж. Тихомир Катранджиев – началник на сектор  в РД ПБЗН Добрич
28.    Инж. Христо Христов –
29.    Камелия Колева –
30.    Каролина Йорданова – координатор на проекта "Равен шанс за децата"
31.    Красимира Кирова – главен експерт по социални дейности
32.    Красимира Кралева – секретарка зам. кметове, ст. експерт АО
33.    Красимира Стойчева – гл. специалист, Дирекция АГСК
34.    Маргарита Илиева – главен експерт в Дирекция ИРЕФ, община Добрич
35.    Мария Йорданова – секретарка на кмета на Добрич
36.    Мария Радинова –
37.    Мая Колева –
38.    Мими Тодорова –
39.    Минка Христова – счетоводител
40.    Мирослава Илиева –
41.    Мирослава Райнова – ст. експерт в Дирекция ",Хуманитарни дейности"
42.    Надежда Димитрова –
43.    Неделчо Кирчев – Общински младежки център „Захари Стоянов”
44.    Никола Сърбов – община Добрич
45.    Николай Великов – експерт обществени поръчки, община Добрич
46.    Николинка Михайлова – главен счетоводител в община Добрич
47.    Росица Колева –
48.    Румяна Станчева – Завеждащ „Човешки ресурси” в ДЦДУ
49.    Руска Великова – ръководител на Домашен социален патронаж
50.    Светла Тодорова – Директор на ПГВМ Добрич
51.    Северина Савова – ръководител на Домашен социален патронаж.
52.    Снежанка Атанасова – Ст. счетоводител в Дирекция „Бюджет и финанси”
53.    Стоян Георгиев –
54.    Стоянка Балчева 

Кои от имената в списъка са ръководители на текущи в момента проекти:

1)   "Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза I"  – до момента името на ръководителя не е известно. 
2)    "Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич" – ръководител на проекта инж. Даниела Сивкова
3)    Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" град Добрич – ръководител на проекта инж. Мария Качанова
4)    Бюджетна линия "Подкрепа за Междинното звено и за управлението на  инвестиционната  програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич" – ръководител на проекта Ивелина Никова.
5)    Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич – 38 656 лв. за 24 месеца с екип от 8 експерти – ръководител на проекта инж. Василева;
6)    Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сграда РДПБЗН и РСПБЗН гр. Добрич – 7850 лв. за 24 месеца с екип от 3 експерти – ръководител на проекта инж. Дарина Костадинова.
7)    "Развитие на Областен информационен център – Добрич" – ръководител на проекта инж. Костадинова.
8)    "Подкрепи ме" BG05M9OP001-2.002-0252-C01 –  Мирослава Райнова.
9)    Проект " За равен шанс на децата" по процедура " Услуги за ранно детско развитие" BG 05M9OP001-2.004-0028-C01 –  ръководител д-р Емилия Баева.