Новини

1300 учени ще обсъждат проблемите на Земята в Албена

1300 учени от цял свяг ще обсъждат проблемите на Земята  от днес до 26 юни по време на международна интердисциплинарна научна конференция в курорт Албена. Събитието SGEM 2014 е един от най-мащабните и успешни научни форуми в Европа в областта на геологията и минното дело, информатиката, гео информатиката, микро и нанотехнологиите, водните ресурси, въздух и климат, екосистеми, възобновяема енергия, опазване на околната среда, нано- био- и зелените технологии. Изключителният успех на форума се дължи на съвместната работа на 3000 учени, инженери и експерти, представители на над 50 държави по света, които са взели участие в събитието от 2001 г. до сега.
Съществена част от конференциите SGEM представлява сборник с доклади, който се публикува ежегодно. Докладите на конференцията са поместени в най-големите научни дигитални бази данни: Thomson Reuters, ISI Web of Knowledge, ISI Web of Science, ELSEVIER Products, CrossRef, ProQuest, EBSCO, много значими библиотеки по света, като Британската библиотека и други научни институции, които оказват съдействие за осъществяването на събитието.
Научната конференция се провежда в Албена под егидата на българското Министерство на околната среда и водите. Водещи организатори на конференцията са Академиите на науките на България, Чехия, Латвия, Полша, Русия, Словения, Украйна, Армения, Молдова и Турция, Институтът по проблемите на водата и водно-електрическите централи от NAS KR, Научният Съвет на Япония, Световната Академия на Науките, Европейската Академия на Науките, Изкуствата и Книжнината, Академията по Изящни изкуства и Дизайн в Братислава, Българската Индустриална Асоциация, както и Академиите на Науката и Изкуството на Сърбия, Черна Гора и Хърватия.